Algemene voorwaarden

Water Wheel Corporation

Artikel 1 Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en Overeenkomsten met Water Wheel Solar Development Corporation B.V. (SDC).
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
 • Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig mocht zijn, nietig is, of vernietigd mocht worden, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een (nieuwe) regeling ter vervanging van de ongeldige c.q. nietige of vernietigde bepaling met zoveel mogelijk behoud van het doel en de strekking
 • In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien zal SDC een regeling treffen naar
 • Bij strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, geldt de inhoud van de Overeenkomst boven de Algemene
 • Eventuele bijlagen bij de Overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden vormen één geheel met de Overeenkomst en zijn onlosmakelijk daarmee en met elkaar verbonden. Een verwijzing naar de Overeenkomst omvat derhalve automatisch tevens een verwijzing naar bijlagen en eventuele sub-bijlagen.
 • De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
 • Voor zover deze voorwaarden tevens zijn opgesteld in een andere taal dan prevaleert, in geval van strijdigheid, de Nederlandse
 • Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden mede elektronisch verstaan indien elektronische communicatie is

 

 

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen en overeenkomst

 • Alle offertes en aanbiedingen van SDC zijn vrijblijvend. Ook indien zij een aanvaardings- periode bevatten.
 • SDC kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien wederpartij redelijker wijs kan begrijpen of dient te begrijpen dat de offerte of aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat wederpartij een schriftelijke aanvraag bij SDC heeft gedaan en SDC de aanvraag schriftelijk heeft
 • Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden die SDC naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op gewenste wijze en tijdig ter beschikking van SDC te stellen. Alle door wederpartij aangeleverde gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere informatie zijn en blijven voor risico van wederpartij. Indien wederpartij aan SDC gegevens, tekeningen, etc. levert, mag SDC uitgaan van de juistheid van betreffende gegevens en baseert zij de offerte op de verstrekte informatie.
 • Enig door een vertegenwoordiger van SDC gedane aanbieding of gemaakte belofte wordt pas bindend wanneer zij door de daartoe bevoegde personen binnen SDC schriftelijk is

 

 • Wederpartij mag de rechten en plichten van de overeenkomst die zij met SDC heeft niet aan een ander overdragen, tenzij SDC hier nadrukkelijk toestemming voor geeft. SDC bevestigt dit dan schriftelijk of digitaal aan wederpartij. SDC kan op dat moment nieuwe afspraken maken.
 • SDC mag de rechten en plichten van de overeenkomst die zij met wederpartij heeft in twee situaties wel aan een andere partij overdragen. Wederpartij geeft SDC hiervoor nu al toestemming en overige afspraken blijven gelden. Als SDC dit doet, meldt SDC dit schriftelijk of digitaal aan wederpartij. SDC mag dat in deze twee situaties: – SDC wordt overgenomen door een ander bedrijf; – SDC geeft de rechten en plichten van de overeenkomst die SDC met wederpartij heeft aan een ander bedrijf, maar SDC blijft ervoor verantwoordelijk dat het andere bedrijf deze rechten en plichten nakomt. Net zoals hierboven blijven de afspraken ook gelden bij een fusie of een splitsing van SDC. In andere situaties kan wederpartij binnen dertig kalenderdagen nadat wederpartij van SDC hierover bericht heeft gekregen de overeenkomst zonder bijkomende kosten beëindigen volgens de afspraken die zijn
 • Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen worden prijzen in Euro opgegeven (exclusief BTW).

 

 

Artikel 3 Ontbinding en opschorting

 • Indien een partij één of meer van haar verplichtingen onder de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de andere partij gerechtigd de Overeenkomst na voorafgaande ingebrekestelling waarin een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten zonder gehouden te zijn om enige schade te vergoeden ten gevolge van de ontbinding of opschorting van de
 • Het gebruik door een partij van haar bevoegdheden als bedoeld in dit artikel kan niet leiden tot aansprakelijkheid voor eventueel door dat gebruik ontstane schade bij de andere

 

 

Artikel 4 Advies, ontwerpen en materiaal

 • Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan enig advies, gedane voorstellen of enige informatie door SDC verschaft, waaronder (maar niet uitsluitend) door SDC uitgevoerde berekeningen.
 • Wederpartij is verantwoordelijk voor alle tekeningen, berekeningen en ontwerpen door of namens wederpartij gemaakt, voor de functionele bruikbaarheid van alle door of namens wederpartij voorgeschreven materialen, alsmede voor alle technische informatie en alle overige relevante informatie geleverd door of namens
 • Wederpartij is gerechtigd het materiaal dat SDC wenst te gebruiken voordat het wordt verwerkt op eigen kosten te (doen) controleren. Alle in dit kader door SDC gemaakte kosten zijn voor rekening van
 • Wederpartij vrijwaart SDC voor alle aanspraken gemaakt door derden ten aanzien van het gebruik van de door of namens wederpartij geleverde tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materiaal, monsters, verdere technische of overige relevante

 

Artikel 5. Overmacht

 • Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden die SDC bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan SDC haar verplichtingen jegens wederpartij niet tijdig kan nakomen, treedt SDC niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te
 • Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van SDC onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert alsmede – voor zover daar niet reeds onder begrepen – oorlog (gevaar), oproer, werkstakingen, weersomstandigheden, aardbevingen, epidemieën, uitblijven van leveringen aan SDC, intrekken van vergunningen van SDC en/of haar
 • Indien SDC reeds een deel van de opdracht heeft uitgevoerd zal wederpartij overgaan tot betaling van de prijs voor de al geleverde
 • Ieder van partijen is gerechtigd de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving aan de andere partij te beëindigen wanneer de opschorting van de overeenkomst langer dan 6 maanden heeft geduurd. In dat geval kan wederpartij geen aanspraak doen gelden op enige schadevergoeding.

 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 • SDC is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van haar bestuurders en/of (rechts)personen belast met de dagelijkse leiding van de betrokken onderneming. Andere aansprakelijkheden zoals, onder andere, aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van ondergeschikten, gevolmachtigden (vertegenwoordigers) of opdrachtnemers (niet-ondergeschikten) van SDC is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De termen

‘gevolmachtigde(n)’ en ‘opdrachtnemer(s)’ in de zin van dit artikel omvatten tevens hun respectieve ondergeschikten, gevolmachtigden (vertegenwoordigers) en opdrachtnemers (niet ondergeschikten).

 • SDC is niet aansprakelijk indien op enigerlei wijze letsel of schade wordt veroorzaakt door of in verband met door een netbeheerder verleende
 • Indien en voor zover SDC aansprakelijk is voor schade ingevolge de Overeenkomst zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn, voor zover rechtens geldig, tot directe schade, hetgeen betekent dat indirecte schade en/ of gevolgschade zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, winstderving, inkomstenderving en/of zuiver economische schade uitdrukkelijk zijn uitgesloten.
 • Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan aan de andere partij te zijn gemeld, tenzij de partij aannemelijk maakt dat zij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Indien wederpartij niet binnen deze termijn een aanspraak indient en/of SDC daardoor niet tijdig in de gelegenheid wordt gesteld om de schade te inspecteren en/of te beperken, behoudt SDC zich het recht voor om de aanspraak niet verder in behandeling te
 • SDC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SDC is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. SDC is uitsluitend aansprakelijk voor een gebrek aan het door haar geleverde product/systeem. Onder gebrek wordt in dit verband verstaan het feit dat het product/systeem niet (meer) voldoet aan de functie waarvoor het is

 

 

Artikel 7 Betaling

 • SDC is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke betaling vooraf te eisen, dan wel borgstelling voor betaling te
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na datum van de desbetreffende
 • Het recht van wederpartij openstaande vorderingen te verrekenen met nog te betalen facturen wordt uitdrukkelijk
 • Wanneer de betalingstermijn is verstreken is wederpartij van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aan SDC een wettelijke rente
 • De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan SDC verschuldigde bedragen komen ten laste van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden in dit geval gefixeerd op 15% van het door wederpartij onbetaald gelaten bedrag, met een minimum van € 500,– per
 • Betalingen hebben steeds eerst betrekking op de buitengerechtelijke kosten, dan op de rente en vervolgens op de oudste
 • De vordering tot betaling van alle aan SDC verschuldigde bedragen worden terstond en integraal opeisbaar indien en zodra wederpartij in verzuim is met een of meer van zijn verplichtingen jegens SDC, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van

 

 

Artikel 8 Geheimhouding

 • De inhoud van de Overeenkomst of een daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende Overeenkomst, alsmede alle informatie die door partijen is verkregen in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, met uitsluiting van informatie die zich in het publiek domein bevindt, wordt door partijen beschouwd als vertrouwelijke informatie. Vertrouwelijke informatie wordt slechts verstrekt aan derden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken
 • Niettegenstaande het voorgaande is iedere partij gerechtigd om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden, indien en voor zover als is vereist ingevolge verplichtingen bij of krachtens de wet en/of toepasselijke regelgeving; en/of: a) aan haar bestuurders, werknemers en groepsmaatschappijen; b) aan haar onderaannemers, partners, onafhankelijke adviseurs en/of aan één of meer banken die (eventueel) wenst te financieren, mits bovengenoemde derden gehouden worden aan de verplichting van de betreffende partij tot geheimhouding van vertrouwelijke
 • Partijen zijn gerechtigd het bestaan van de Overeenkomst of een daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende Overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de promotie en/of verkoop van haar vastgoed en

 

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

 • Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van

 

 • Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank in
 • Alvorens zich tot de Rechtbank in Amsterdam te wenden, dient partij haar klacht eerst schriftelijk aan de wederpartij voor te leggen. Dit dient te geschieden binnen vier (4) weken nadat het feit waarop de klacht is gestoeld zich heeft voorgedaan dan wel, indien het feit redelijkerwijs pas later geconstateerd kon worden, binnen drie (3) weken na constatering van het feit. Wanneer partijen ter zake van de betreffende klacht niet binnen zes (6) weken nadat die aan SDC is voorgelegd overeenstemming hebben kunnen bereiken, kan ieder der partijen zich tot de Rechtbank in Amsterdam